Arweinyddiaeth yng Nghymru

Sefydlwyd y Grŵp Arwain i oruchwylio gweithrediad y Cyflog Byw yng Nghymru a rhoi cyngor ar ddatblygiad y Cyflog Byw yng Nghymru yn y dyfodol.

Citizens Cymru Wales

Cynnal Cymru

Y Sefydliad Cyflog Byw

Cyngor Sir Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Oxfam Cymru

Knox & Wells Ltd

Wales TUC Cymru

Afallen

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod holl weithwyr Cymru yn cael eu trin yn deg a chyda pharch. Yn arwain trwy esiampl, cafodd Llywodraeth Cymru ei hachredu’n gyflogwr Cyflog Byw yn 2015, gan weld dros 3000 o staff yn cael eu codi i’r Cyflog Byw.

Yn 2017, fel rhan ehangach o Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, lansiodd ganllaw i gweithredu’r Cyflog Byw yng nghadwyni cyflenwi’r sector cyhoeddus ac, yn 2018, rhoddodd y dasg i’r Comisiwn Gwaith Teg gwneud argymhellion ar sail tystiolaeth i hyrwyddo ac annog gwaith teg yng Nghymru.

Ym mis Mai 2019 cyhoeddwyd adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg, yn nodi y dylai’r Cyflog Byw go iawn ddarparu ‘llawr isafswm cyflog ar gyfer yr holl oriau gwaith’ fel rhan o’r diffiniad o ‘Gwobr Teg’, elfen allweddol o Waith Teg.

Daeth yr Adroddiad i’r casgliad hefyd y dylai cyrff y sector cyhoeddus fod yn gyflogwyr gwaith teg gweithredol ac amlwg, bod gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol yn ganolog i gyflawni gwaith teg a bod amrywiaeth o argymhellion yn cael eu cyflwyno i hyrwyddo gwaith teg.

Mae’r argymhellion hynny’n cael eu datblygu, gan gynnwys yr ymgynghoriad diweddar ar Drafft Bil Partneriaethau Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) ac addewid i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru yn cael Cyflog Byw gwirioneddol.

ACHREDWYD LLYWODRAETH CYMRU FEL CYFLOGWR CYFLOG BYW YN 2015, GAN WELD DROS 3000 o STAFF YN CYNNYDD I’R CYFLOG BYW.

Er mwyn gwneud Cymru’n Genedl Cyflog Byw, mae arnom angen Grŵp Arwain sy’n cynrychioli gwahanol ranbarthau a diwydiannau yng Nghymru.

Cysylltwch â ni ar livingwage@cynnalcymru.com os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Grŵp Arweinyddiaeth.

Grŵp llywio dinas Cyflog Byw

Mae Caerdydd wedi’i chydnabod yn Ddinas Cyflog Byw fel rhan o’r cynllun ‘Gwneud Lleoedd Cyflog Byw’. Ymunodd grŵp o gyflogwyr amlwg o Gaerdydd i ffurfio Grŵp Gweithredu Cyflog Byw Caerdydd a lansio eu cynllun gweithredu tair blynedd i ddechrau ‘Gwneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw’.

Scroll to Top