Beth yw’r Cyflog Byw Gwirioneddol?

Burns Pet Food 1280 x 720

YR UNIG GYFRADD YN Y DU SY’N SEILIEDIG AR GOSTAU BYW

Y Cyflog Byw gwirioneddol yw’r unig gyfradd yn y DU sy’n cael ei dalu’n wirfoddol gan dros 9,000 o fusnesau’r DU, sy’n credu bod eu staff yn haeddu derbyn cyflog sy’n cwrdd ag anghenion dydd-i-ddydd, megis y siopa wythnosol a chost dillad ac esgidiau.

Mae dros 9000 o gyflogwyr achrededig yn y DU, ac mae dros 300 o’r rheini yng Nghymru.

Map of Wales

£9.90
Cyfradd y DU

13,000
Gweithwyr

Pwy sy’n elwa?

O ganlyniad i’r ymgyrch Cyflog Byw, mae 13,000 o gyflogai yng Nghymru wedi derbyn codiad cyflog ac mae gennym gefnogaeth traws-bleidiol. Mae ystod eang o gyflogwyr wedi’u hachredu gan y Sefydliad, gan gynnwys sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, holl Brifysgolion Cymru, Dŵr Cymru, Redrow, Canolfan Mileniwm Cymru a Thrafnidiaeth Cymru. Yn ychwanegol, mae cannoedd o BBaCh wedi’u hachredu fel rhan o’n casgliad o gyflogwyr sydd wedi’u hymrwymo at dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol.

Ym mha ffordd y cyfrifir hyn?

 • Mae’r gyfradd yn cael ei ail-chyfrifo yn flynyddol i adlewyrchu costau byw gwirioneddol, ac yn cael ei gyhoeddi bob mis Tachwedd.
 • Dylai cyflogwyr weithredu’r codiad cflog cyn gynted ag y bo modd, ac o fewn 6 mis.
 • Dylai’r holl gyflogai dderbyn y gyfradd newydd erbyn y Mai canlynol.

Yn 2021 cyhoeddwyd y gyfradd newydd ar Dachwedd 15fed. Felly dylai cyflogwyr achrededig dalu’r gyfradd newydd, sef £9.90, erbyn Mai 15fed, 2022.

Shopping basket

Mae sefydliadau sy'n talu'r Cyflog Byw wedi nodi gwelliannau sylweddol yn ansawdd gwaith, gostyngiadau yn absenoldeb a throsiant staff, ac enw da corfforaethol cryfach.

Esbonio cyfraddau cyflog y DU

Y Cyflog Byw Gwirioneddol yw’r unig gyfradd yn y DU sydd wedi gyfrifo yn ȏl cost byw, a sy’n cynnwys unrhyw un dros 18 oed.

Isafswm Cyflog

Isafwm y Llywodraeth i’r rhai o dan 23 oed

£8.36

 • Statudol
 • Grŵp oedran: 21 ac hŷn
 • Setliad a negodwyd yn seiliedig ar argymhellion gan fusnesau ac undebau llafur.
 • Dim pwysoliad Llundain

Cyflog Byw Cenedlaethol

Isafswm y Llywodraeth i’r rhai dros 23 oed

£8.91

 • Statudol
 • 23 ac hŷn
 • % o’r enillion canolog, yn anelu at gyrraedd 66% o enillion canolrifol erbyn 2024
 • Dim pwysoliad Llundain

Y Cyflog Byw Gwirioneddol

Yr unig gyfradd cyflog sy’n seiliedig ar yr hyn sydd ei angen ar bobl i fyw

£9.90ar draws y DU

£11.05 yn Llundain

 • Gwirfoddol
 • 18 ac hŷn
 • Cyfrifir yn ȏl costau byw, yn seiliedig ar fasged o nwyddau a gwasanaethau aelwyd
  Oes. Mae cyfradd uwch ar wahan ar gyfer Llundain
 • Mae cyfradd uwch ar wahan ar gyfer Llundain