Beth yw’r Cyflog Byw Go iawn?

Burns Pet Food 1280 x 720

YR UNIG GYFRADD YN Y DU SY’N SEILIEDIG AR GOSTAU BYW

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd yn y DU sy’n cael ei dalu’n wirfoddol gan dros 9,000 o fusnesau’r DU, sy’n credu bod eu staff yn haeddu derbyn cyflog sy’n cwrdd ag anghenion dydd-i-ddydd, megis y siopa wythnosol a chost dillad ac esgidiau.

Mae dros 9000 o gyflogwyr achrededig yn y DU, ac mae dros 400 o’r rheini yng Nghymru.

Map of Wales

£10.90
Cyfradd y DU

17,145
Gweithwyr

Pwy sy’n elwa?

O ganlyniad i’r ymgyrch Cyflog Byw, mae 17,153 o gyflogai yng Nghymru wedi derbyn codiad cyflog ac mae gennym gefnogaeth traws-bleidiol. Mae ystod eang o gyflogwyr wedi’u hachredu gan y Sefydliad, gan gynnwys sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, holl Brifysgolion Cymru, Dŵr Cymru, Redrow, Canolfan Mileniwm Cymru a Thrafnidiaeth Cymru. Yn ychwanegol, mae cannoedd o BBaCh wedi’u hachredu fel rhan o’n casgliad o gyflogwyr sydd wedi’u hymrwymo at dalu’r Cyflog Byw Go Iawn.

Ym mha ffordd y cyfrifir hyn?

  • Mae’r gyfradd yn cael ei ail-chyfrifo yn flynyddol i adlewyrchu costau byw gwirioneddol, ac yn cael ei gyhoeddi bob mis Tachwedd.
  • Dylai cyflogwyr weithredu’r codiad cflog cyn gynted ag y bo modd, ac o fewn 6 mis.
  • Dylai’r holl gyflogai dderbyn y gyfradd newydd erbyn y Mai canlynol.

Yn 2022 cyhoeddwyd y gyfradd newydd ar Medi 22ain. Felly dylai cyflogwyr achrededig dalu’r gyfradd newydd, sef £10.90, erbyn Mai 14fed, 2023.

Shopping basket

Mae sefydliadau sy'n talu'r Cyflog Byw wedi nodi gwelliannau sylweddol yn ansawdd gwaith, gostyngiadau yn absenoldeb a throsiant staff, ac enw da corfforaethol cryfach.

Esbonio cyfraddau cyflog y DU

Y Cyflog Byw Go Iawn yw’r unig gyfradd yn y DU sydd wedi gyfrifo yn ȏl cost byw, a sy’n cynnwys unrhyw un dros 18 oed.