Beth yw’r Cyflog Byw go iawn?

Burns Pet Food 1280 x 720

YR UNIG GYFRADD YN Y DU SY’N SEILIEDIG AR GOSTAU BYW

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd yn y DU sy’n cael ei dalu’n wirfoddol gan dros 14,000 o fusnesau’r DU, sy’n credu bod eu staff yn haeddu derbyn cyflog sy’n cwrdd ag anghenion dydd-i-ddydd, megis y siopa wythnosol a chost dillad ac esgidiau.

Mae dros 14,000 o gyflogwyr achrededig yn y DU, ac mae dros 550 o’r rheini yng Nghymru.

Map o Gymru

£12
Cyfradd y DU

22,873
Gweithwyr

Pwy sy’n elwa?

O ganlyniad i’r ymgyrch Cyflog Byw, mae 22,849 o gyflogai yng Nghymru wedi derbyn codiad cyflog ac mae gennym gefnogaeth traws-bleidiol. Mae ystod eang o gyflogwyr wedi’u hachredu gan y Sefydliad, gan gynnwys sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, holl Brifysgolion Cymru, Dŵr Cymru, Redrow, Canolfan Mileniwm Cymru a Thrafnidiaeth Cymru.

n ychwanegol, mae cannoedd o BBaCh wedi’u hachredu fel rhan o’n casgliad o gyflogwyr sydd wedi’u hymrwymo at dalu’r Cyflog Byw Go Iawn.

Ym mha ffordd y cyfrifir hyn?

  • Mae’r gyfradd yn cael ei ail-chyfrifo yn flynyddol i adlewyrchu costau byw gwirioneddol, ac yn cael ei gyhoeddi bob mis Tachwedd.
  • Dylai cyflogwyr weithredu’r codiad cflog cyn gynted ag y bo modd, ac o fewn 6 mis.
  • Dylai’r holl gyflogai dderbyn y gyfradd newydd erbyn y Mai canlynol.

Yn 2023 cyhoeddwyd y gyfradd newydd ym mis Hydref. Felly dylai cyflogwyr achrededig dalu’r gyfradd newydd, sef £12, erbyn 1af o Fai 2024.

Basaged siopa

Mae sefydliadau sy'n talu'r Cyflog Byw wedi nodi gwelliannau sylweddol yn ansawdd gwaith, gostyngiadau yn absenoldeb a throsiant staff, ac enw da corfforaethol cryfach.

Esbonio cyfraddau cyflog y DU

Y Cyflog Byw Go Iawn yw’r unig gyfradd yn y DU sydd wedi gyfrifo yn ȏl cost byw, a sy’n cynnwys unrhyw un dros 18 oed.

Ym mis Ebrill 2016 cyflwynodd y llywodraeth gyfradd isafswm cyflog uwch ar gyfer yr holl staff dros 25 oed wedi’u hysbrydoli gan yr ymgyrch Cyflog Byw – hyd yn oed yn ei alw’n ‘gyflog byw cenedlaethol’.

Fodd bynnag, nid yw’r cyflog hwn yn cael ei gyfrifo yn ôl yr hyn sydd ei angen ar weithwyr a’u teuluoedd i fyw. Yn hytrach, mae’n seiliedig ar darged i gyrraedd 66% o enillion canolrifol erbyn 2024. O dan y rhagolygon presennol, mae hyn yn golygu codiad i £10.50 yr awr erbyn 2024 ac o 2021 fe’i haddaswyd i gynnwys y rhai dros 23 oed. Mae isafswm y llywodraeth yn ystyried yr hyn sy’n fforddiadwy i fusnesau.

Mae’r cyfraddau Cyflog Byw go iawn yn uwch oherwydd eu bod yn cael eu cyfrifo’n annibynnol ar sail yr hyn sydd ei angen ar bobl i ymdopi. Dyna pam rydym yn annog pob cyflogwr sy’n gallu fforddio gwneud hynny i sicrhau bod eu gweithwyr yn ennill cyflog sy’n talu costau byw, nid lleiafswm y llywodraeth yn unig.

Scroll to Top